Інформація про договір про надання фінансових послуг (договір страхування)

  • Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг; строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Відповідно до статті 214 Цивільного кодексу України особи, які вчинили дво- або багатосторонній правочин, мають право за взаємною згодою сторін, а також у випадках, передбачених законом,
відмовитися від нього, навіть і в тому разі, якщо його умови повністю ними виконані. Відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, в якій було вчинено правочин. Правові наслідки відмови
від правочину встановлюються законом або домовленістю сторін.

Відповідно до статті 535 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до статті 997 Цивільного кодексу України договір страхування припиняється у випадках, встановлених договором та законом. Якщо страхувальник прострочив внесення страхового платежу і не сплатив його протягом десяти робочих днів після пред’явлення страховиком письмової вимоги про сплату страхового платежу, страховик може відмовитися від договору страхування, якщо інше не встановлено договором. Страхувальник або страховик може відмовитися від договору страхування в інших випадках, встановлених договором. Страхувальник або страховик зобов’язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором. Страховик не має права відмовитися від договору особистого страхування без згоди на це страхувальника, який не допускає порушення договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо страхувальник відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страховиком страхових виплат. Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю. Якщо страховик відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю. Якщо відмова страховика від договору обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страхових виплат. Якщо страхувальник або страховик відмовився від договору страхування, договір припиняється.

  • Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких; порядок внесення змін та доповнень до договору; неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Відповідно до статей 651, 653, 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. У разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. У разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняються. У разі зміни або розірвання договору зобов’язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Відповідно до статті 531 Цивільного кодексу України боржник має право виконати свій обов’язок достроково, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає
із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту. Клієнт має право на дострокове виконання договору, зокрема дострокову сплату страхового платежу. Відповідно до статті 28 Закону України «Про страхування» дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням
страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

  • Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

Відповідно до статті 6 Закону України «Про страхування» добровільне страхування — це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок
здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства. Відповідно до статті 7 Закону України «Про страхування» для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов’язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Відповідно до пункту 17 Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, затверджених постановою Кабінету Міністрів України Мо 624 від 19.08.2015 р., договори обов’язкового страхування укладаються за формою типового договору згідно з додатком строком не менш як на один рік. Відповідно до пункту 33 Порядку і правил обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України Мо 358 від 06.04.2011 р., договір обов’язкового страхування іпотеки укладається на строк дії іпотечного договору або на рік з щорічним продовженням його дії до моменту закінчення дії іпотечного договору. Відповідно до пункту 11 Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї, затверджених постановою Кабінету Міністрів України Мо 402 від 29.03.2002 р., договір страхування може бути укладений на термін від одного до десяти років. Відповідно пункту 5 Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування
працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів обровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України Мо 232 від 03.04.1995 р., термін страхування — один рік. Відповідно до пункту 8 Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності
власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України Мо 944 від 09.07.2002 р., договір страхування може бути укладений на термін від
одного до трьох років. Відповідно до пункту 12 Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров’ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою, затверджених постановою Кабінету Міністрів України Мо 981 від 13.11.2013 р., договір обов’язкового страхування укладається у письмовій формі строком на один рік. Відповідно до пункту 12 Порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків підчас промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ», затверджених постановою Кабінету Міністрів України Мо 979 від 13.11.2013 р., договір обов’язкового страхування укладається у письмовій формі строком на один рік. Відповідно до пункту 12 Порядку і правил проведення обов’язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України Мо 980 від 13.11.2013 р., договір обов’язкового страхування укладається у письмовій формі строком на один рік.

Вартість фінансових послуг

Загальна вартість фінансових послуг при укладанні договору страхування дорівнює виключно страховому платежу за договором без додаткових податків, зборів, тощо.
Згідно з законодавством України оплата страхового платежу, отримання страхового відшкодування (виплати), повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування не підлягають оподаткуванню, за виключенням виплати матеріальної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інших випадків, передбачених законодавством України, які оподатковуються згідно з нормами Податкового Кодексу України.